Algemene voorwaarden

START EERSTE KOLOM VAN 6 KOLOMMEN

De algemene voorwaarden zijn bedoeld om beide partijen, klant en ondernemer, te beschermen. Door het plaatsen van een bestelling gaat u automatisch akkoord met de voorwaarden.

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

1   ondernemer www.storeystore.nl, de natuurlijke- of rechtspersoon die op afstand producten aan de consument biedt;

2   Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand met de ondernemer sluit;

3   Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4   Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

ARTIKEL 2 - ALGEMEEN

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Stor(e)y, gevestigd te Woerden. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Deze versie is geldig vanaf 1 september 2016. Stor(e)y behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod of offerte van Stor(e)y en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de klant en Stor(e)y , tenzij Stor(e)y zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventuele overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meer bepalingen van deze voorwaarden en bepalingen, dan dient de uitleg te worden gevonden "naar de geest” van deze bepalingen.

Indien zich tussen de partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien enig onderdeel van de voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel mogelijk benadert.

ARTIKEL 3 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Stor(e)y is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64946789.

Het adres waarop Stor(e)y te bereiken is:

Rijnkade 90. 3442EE Woerden.

Telefoon: +31 (6)-27503459

E-mail adres: info@storestore.nl

Voor meer informatie zie contactgegevens op de website.

ARTIKEL 4 - HET AANBOD

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit expliciet vermeld in het aanbod.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. De afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Doordat monitors anders zijn afgesteld kunnen kleuren anders over komen op het beeldscherm.

Elk aanbod bevat naast gedetailleerde informatie over het product, met name grootte en materiaal, de prijs in euro's inclusief 21% omzetbelasting (BTW).

Alle offertes en aanbiedingen van Stor(e)y zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

Stor(e)y kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Bij het accepteren ervan wordt een betalingsverplichting aangegaan. Overeenkomstig de Europese wetgeving. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Stor(e)y onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding door Stor(e)y niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

Stor(e)y accepteert de volgende betalingsmethodes:

   PayPal, iDeal; iDEAL, bankoverboeking en eenmalige machtiging, creditcard.

   vooruitbetaling per overschrijving.

Stor(e)y houdt de geselecteerde items 7 dagen voor u gereserveerd. Voor bestellingen vanuit het buitenland houdt Stor(e)y de artikelen 14 dagen gereserveerd, omdat vanuit het buitenland een overboeking langer in beslag kan nemen. Na deze termijn vervalt automatisch de reservering.

De producten worden binnen een a drie werkdagen nadat het geld op rekening is ontvangen verzonden. De levering vindt plaatst op het bij Stor(e)y bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.

 

Ingevolge art. 119a Boek 6 BW gaat de wettelijke rente à 3% (particulieren), 8,25% ondernemingen op {01-01-2014} in. Gelieve voor die tijd te betalen. Deze rente wordt halfjaarlijks vastgesteld in het kader van de Wet op de betalingsachterstanden bij handelstransacties.

Stor(e)y is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Weigering louter en alleen wegens adres of woonplaats of omdat de klant tot enig maatschappelijke groepering of bevolkingsgroep behoort, zal niet plaatsvinden. Hierbij geldt, dat het vaste woon- of verblijfadres eenduidig kan worden vastgesteld.

Stor(e)y kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.

Stor(e)y zal bij bevestiging van de bestelling van het product of dienst aan de consument het adres meesturen waar de klant met klachten terecht kan. Eveneens zal Stor(e)y de klant attenderen op de mogelijkheid om gebruik te maken van het herroepingsrecht.

ARTIKEL 6 – LEVERINGSVOORWAARDEN

Na ontvangst van het verschuldigde bedrag op de rekening van Stor(e)y wordt de bestelling zo spoedig mogelijk verzonden. In de praktijk betekent dit dat de bestelling binnen drie werkdagen aan POSTNL wordt geleverd.

Mocht het voorkomen dat een artikel niet meer voorradig is dan wordt u hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld.

De levertijden zijn indicatief. Overschrijding van de genoemde leveringstermijn geven u geen recht op schadevergoeding. Indien echter de leveringstermijn het termijn van dertig dagen overschrijdt, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Reeds betaalde bedragen worden binnen dertig dagen door Stor(e)y geretourneerd.

Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 7 - DE PRIJS

Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, uitgedrukt in euro's, inclusief 21% omzetbelasting (BTW) en exclusief verzendkosten binnen Nederland.

Stor(e)y garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de bestelling niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of betalingen. Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Voor verzending buiten Nederland kunt u contact opnemen met info@storeystore.nl.

ARTIKEL 8 - GARANTIE EN RETOURNERING

Stor(e)y garandeert dat de te leveren producten aan de specificaties vermeld op de website voldoen en doet er alles aan om een perfect product te leveren.

De klant dient onmiddellijk na de levering te inspecteren of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.

Binnen zeven dagen na ontvangst van de producten heeft de klant een herroepingsrecht. Deze termijn begint op de dag na ontvangst van het product. Dit is de mogelijkheid voor de klant om binnen 14 dagen af te zien van de overeenkomst op afstand.

Voorwaarde voor het terugzenden van de producten binnen 14 dagen is:

Retour te zenden producten dienen vooraf te worden aangekondigd via info@storeystore.nl.

De producten moeten in nieuw staat goed verpakt worden verzonden;

De transportrisico’s en de kosten van de retourzending zijn voor de klant.

Ongefrankeerde pakketten worden niet geaccepteerd.

Pas na correcte ontvangst verstuurt Stor(e)y een nieuw gekozen artikel of stort Stor(e)y het geld terug.

Stor(e)y zal een eventueel probleem zo spoedig mogelijk oplossen. Mocht de oplossing niet aan de verwachtingen van de klant voldoen dan kan deze de bestelling, zonder extra kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag, exclusief verzendkosten, zal binnen 30 dagen na de bestelling is ontvangen aan de klant worden terugbetaald (via de creditcardmaatschappij dan wel rechtstreeks).

De garantie vervalt wanneer het product verkeerd is gebruikt, gedragen en/of gewassen, geprobeerd is zelf het gebrek te herstellen, de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of de gebruiksaanwijzingen en/of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd.

Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan de genoemde termijn in artikel 8, lid 3, dan komt de klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

Als blijkt dat een klacht ongegrond is, dan zijn de daaruit voortvloeiende kosten, met inbegrip van onderzoekskosten aan de zijde van Stor(e)y, voor rekening van de klant. Indien binnen de termijn van zeven werkdagen door Stor(e)y geen schriftelijke reactie heeft ontvangen, wordt Stor(e)y geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

Als het retour gestuurde artikel beschadigd is en het is aannemelijk dat dit niet door een fabricagefout veroorzaakt is, zullen wij u direct op de hoogte stellen. Eveneens als de originele verpakking ontbreekt, kapot is of als er schade is ontstaan omdat het pakket niet goed verpakt is voor verzending. De eventuele waardevermindering van de producten worden op het retourbedrag ingehouden. De kosten voor de retour zending zijn voor eigen rekening.

Stor(e)y biedt geen uitgebreidere garantie op de geleverde producten dan de garantie van de fabrikant van deze producten, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten. Stor(e)y vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie. Stor(e)y is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten en voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de producten.

De aan de klant te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. De klant kan in dat geval andere garanties en andere voorwaarden stellen ten aanzien van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

ARTIKEL 9 - OVERMACHT

Klant en Stor(e)y zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Stor(e)y kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en niet krachtens de wet, rechtshandeling of in het algemeen verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Tot die omstandigheden behoren ondermeer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in (telecommunicatie) netwerk of verbinding of communicatie systemen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Stor(e)y de verbintenis had moeten nakomen. Indien de periode waarin door van overmacht nakoming van de verplichting door Stor(e)y niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er enige verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien Stor(e)y bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

ARTIKEL 10 - PRIVACY

Stor(e)y treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.

Stor(e)y garandeert dat uw persoonlijke gegevens met de grootste zorg en vertrouwelijkheid zullen worden behandeld. Uw persoonlijke gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan andere ondernemingen noch meegedeeld aan, gedeeld met, verkocht of afgestaan aan derden. Stor(e)y neemt de privacy van haar klanten uiterst serieus.

Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Stor(e)y kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Stor(e)y worden gebruikt met als doel de bezoeken aan de site te vereenvoudigen en zo plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie gebruikt worden voor analyse. De klant geeft uitdrukkelijk toestemming hiervoor. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd zover dit voor Stor(e)y geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Stor(e)y is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is om aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of het eigendom van Stor(e)y, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt.

Stor(e)y is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer zij te goeder trouw van mening is dat de wet dit vereist.

Stor(e)y en de klant verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

ARTIKEL 11 - INTELLECTUELE EIGENDOM

De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot de weergegeven informatie en andere verklaringen, waaronder de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en andere materialen blijven eigendom van Stor(e)y, haar licentiegevers, de fabrikanten van dergelijke producten en / of andere rechthebbenden. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

De door Stor(e)y geleverde producten zijn bestemd voor privé - en / of educatief gebruik, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Stor(e)y garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig(ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

De informatie van de website mag op geen enkele wijze worden gekopieerd, ter beschikking worden gesteld aan derden en / of verveelvoudigd.

In de geleverde producten mogen geen veranderingen worden aangebracht, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

U mag alleen een hyperlink naar de website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is derhalve niet toegestaan.

ARTIKEL 12 - AANSPRAKELIJKHEID

Iedere aansprakelijkheid van Stor(e)y, van het personeel en de producten van Stor(e)y alle schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder schade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken of personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Stor(e)y is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Stor(e)y.

Iedere aansprakelijkheid van Stor(e)y jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper volgens de overeenkomst aan Stor(e)y verschuldigd is. Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Stor(e)y, dan wel tussen Stor(e)y en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Stor(e)y, is Stor(e)y niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Stor(e)y.

De inhoud van deze site is met grote zorg samengesteld. Stor(e)y kan geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid en / of de inhoud van deze informatie. Stor(e)y kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van de beeldschermkwaliteit. Stor(e)y is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie www.designfabrix.com/www.designfabrix.nl in mailings en / of nieuwsbrieven.

ARTIKEL 13 - TOEPASSELIJK RECHT

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing, met inbegrip van deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

ARTIKEL 14 - UITSLUITING PRECEDENTWERKING

Wanneer door Stor(e)y gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden is toegestaan, laat dan onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nooit enig recht doen gelden op grond van het feit dat Stor(e)y deze voorwaarden soepel toepast.